Håkan Nystrand

Håkan Nystrand

Ajatuksia puheenjohtajakaudesta

Tankar om min tid som ordförande

05.06.2018

Meton jäsenet ovat metsäalan ja uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntijoita, osaajia, eri tilanteiden ratkaisijoita, käytännönläheisissä maastotöissä tai johtamassa alan hankkeita, tiimejä tai yrityksiä. Ennen puheenjohtajan tehtävääni, olin jo ehtinyt olla 21 vuotta metsäalan töissä valmistumiseni jälkeen. Olen useasti kokenut, että työkokemuksestani on ollut hyötyä puheenjohtajan tehtävissä sekä jäsenten edessä että metsäpoliittisissa työryhmissä, joissa yleensä käytännön kokemusta omaavia ihmisiä on valitettavan harvassa.  Valmistuin huhtikuun lopussa neljäkymmentä vuotta sitten metsäteknikoksi Tammisaaren metsäopistosta. Metsätalousinsinöörin paperit sain, kuten moni muukin, täydennyskoulutuksen tuloksena kymmenen vuotta valmistumiseni jälkeen. Nimiketaistelu oli Metolle menestyksekäs, vaikkakin pitkä projekti.
 

Muutamasta asiasta minulle oli, varsinkin puheenjohtajuuden alkuaikoina, paljon hyötyä. Tunsin Meton toiminnan ja jäsenkentän hyvin, koska olin jo toiminut hallituksen varajäsenenä, jäsenenä, valtuuston puheenjohtajana ja metsäkeskuksen neuvottelukunnan jäsenenä. Yhteensä takana oli noin kymmenen vuotta Metoa valtakunnan tasolla ennen valintaani puheenjohtajaksi.


Tultuani valituksi Meton puheenjohtajaksi, yhteiset istunnot edeltäjäni Pentti Näreahon kanssa olivat arvokkaita tiedonsiirron hetkiä. Yleiskuva oli tiedossa, mutta se, miten edeltäjäni katsoi asioita ja edunvalvontaa, oli todella mielenkiintoista kuunneltavaa. Kuten aina tällaisissa tilanteissa, koin astuvani suuriin saappaisiin. Sovin kuitenkin itseni kanssa, että lähden tekemään tätä omalla tavallani kykyjeni mukaan. Jäsenkunta oli kuitenkin valinnut minut tähän tehtävään.


Meton puheenjohtaja linjaa monella tavalla järjestön toimintaa ja painotuksia. Onnistumiselle on kuitenkin kaksi keskeistä edellytystä. Hallinnon eli hallituksen, valtuuston/edustajiston ja liittokokouksen tuki ja luottamus sekä toimiston toimivuus. Yhteen hiileen puhaltaminen. Minulla on ollut etuoikeus toimia sellaisessa järjestössä, missä on yhdessä pystytty tekemään operatiivisia päätöksiä ja ratkaisuja. Äänestykset ovat olleet harvassa. Sekin on ollut arvokasta, että olen saanut toteuttaa järjestön toimintaa positiivisessa hengessä. Nähdä enemmän mahdollisuuksia, kuin ongelmia. Edunvalvonnassa tämä on auttanut monta kertaa myös jaksamisessa ja sitkeydessä.


Meto on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Hoidamme asioita jäsentemme toimeentulon ja ammatillisen menestymisen hyväksi. Toiselle jäsenelle palkkaedunvalvonta sopimusneuvotteluineen on tärkein asia, toiselle taas metsäpolitiikan ytimessä oleminen ja alan toimintaedellytyksistä taisteleminen, kolmannelle taas ammattikunnan yhteisöllisyys esimerkiksi alueyhdistystoiminnassa on arvokkain asia. Näin pitää ollakin! Järjestöympäristöä tarkkaillessani olen vuosien varrella huomannut, että Meton vaikutusvalta olisi paljon pienempi, jos kyse olisi vain yhden liikkeen järjestöstä.


Neuvottelutoiminnassa on hyötyä jonkinasteisesta rauhallisuudesta ja positiivisesta asenteesta. Minun osaltani työehtosopimusneuvottelut on nyt hoidettu loppuun. En nähnyt kauden aikana ratkaisuja, jotka olisivat olleet selkävoittoja, enkä myöskään nähnyt neuvottelutuloksia, jotka olisivat syntyneet istumalla pitkään vain asian takia. Sopimukset syntyvät oikeaan aikaan sopimisen hetkellä. Tämä voi tapahtua viidessä tunnissa tai viidessä viikossa, kuten talvella nähtiin.      


Metsäpolitiikka on monella tavalla ollut tämän tehtävän henkireikä. Metsäasiantuntijat ovat ammatillisesti sitoutuneita työhönsä ja tehtävät ovat vastuullisia. Minulle on ollut uskomattoman hienoa olla mukana keskiössä vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan meidän metsätalouttamme ja koko sektoria viedään. Suunnasta on monta kertaa keskusteltu ja kiistelty ministeriöissä, eduskunnassa, toimijoiden tilaisuuksissa. Ratkaisut ovat pääpiirteissään olleet hyviä, koska Suomen metsäsektorille on näin luotu kasvun mahdollisuuksia. Näen kuitenkin, että meillä tulee myös tulevaisuudessa olemaan suuria haasteita. Miten esimerkiksi pohjustaa metsien kasvua ryhdistäytymällä taimikonhoidossa? Onko uusi metsälainsäädäntö pitkässä juoksussa liian vapaamuotoinen? Miten huolehtia riittävistä ihmisresursseista, asiantuntijoita ja työntekijöitä?        


Tietyntasoisesta kielitaidosta on ollut minulle suurta hyötyä ja etua asioiden hoidossa. Kansainvälisesti ruotsin lisäksi on tarvittu englantia monessa paikassa. Kahdeksan vuotta kestänyt Euroopan metsäammattilaisten Union of European Foresters:in (UEF) puheenjohtajuus ei olisi toteutunut ilman englannin kielen taitoa. Samoin toimin jo vuosia edeltäjäni tulkkina Pohjoismaisissa metsäammattilaiskokouksissa Nordic Forestersissa, josta opin paljon tulevaisuutta ajatellen.


Meton puheenjohtajana olen saanut olla jäsenistön ja järjestön etulinjan edustaja myös kansainvälisesti. Siihen on tarvittu kielitaitoa ja avointa mieltä. Olen nähnyt useasti, että osaamista ja taitoa on muuallakin kuin Suomessa. On viety jäsenkunnan, järjestön ja joskus Suomenkin kantoja kansainvälisille kentille, mutta myös otettu oppia ja havaittu paljon asioita. Eristäytymisen tie on sekä kansallisesti että kansainvälisesti huono vaihtoehto. Vaihtoehto, joka ei ole jäsenkuntamme edun mukainen.      
 

Vaikka puheenjohtajuutta ja tehtävään kuuluvia muita luottamustehtäviä on vielä jäljellä, haluan todeta, että minulla on ollut etuoikeus toimia kaikki nämä vuodet johtajana ajamassa jäsenten, metsäasiantuntijoiden ja metsäsektorin, yhteistyökumppaneiden asioita.  Kiitos luottamuksestanne.

Rentouttavaa kesää kaikille!

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
 


Tankar om min tid som ordförande

 

Medlemmarna i Meto är skogsbranschens och de förnybara naturresursernas specialister, kunniga ledare som hittar lösningar i krävande situationer, i praktiska fältuppgifter eller som ledare för branschprojekt, team eller företag. Före mina uppgifter som ordförande hade jag efter studierna hunnit jobba 21 år med uppgifter inom skogsbranschen. Jag har ofta haft mycket nytta av de här arbetserfarenheterna i ordförandeuppgifterna både inför medlemmarna och i skogspolitiska arbetsgrupper, där det tyvärr är glest mellan personer med praktisk arbetserfarenhet. Jag utdimitterades som forsttekniker från Ekenäs Forstinstitut i slutet av april för 40 år sedan. Skogsbruksingenjörs pappren fick jag, som så många andra, genom tilläggsutbildning tio år senare. Titelfrågan var förresten en lång men framgångsrik intressebevakningsfråga för Meto som fick sin lösning på åttiotalet.     


Jag hade stor nytta av vissa saker speciellt under mina första år som ordförande. Meto och dess medlemskår var välbekant, eftersom jag redan tidigare hade fungerat både som suppleant och ordinarie medlem i styrelsen, ordförande för fullmäktige och också som medlem i skogscentralernas förhandlingsdelegation. Sammantaget hade det faktiskt hunnit bli tio år av uppgifter inom Meto på riksnivå innan jag blev vald till ordförande för förbundet.


De gemensamma genomgångarna tillsammans med min företrädare Pentti Näreaho efter ordförandevalet var viktiga. Den allmänna bilden av verksamheten hade jag, men det var intressant att höra hur min företrädare såg på sakerna och verksamheten för medlemmarnas bästa. Som alltid i liknande situationer, upplevde jag att jag fick stiga i stora stövlar. En överenskommelse med mej själv var ändå, att jag skall göra det här på mitt sätt efter bästa förmåga. Det var ju ändå mej som medlemmarna hade valt till den här uppgiften.


Orföranden för Meto är på många sätt ledare då det gäller verksamheten och tyngdpunkterna. För att det här jobbet skall lyckas måste åtminstone två kriterier uppfyllas. Ordföranden måste ha ett klart stöd från beslutsfattarna i styrelsen, fullmäktige/representantskapet och förbundsmötet. Dessutom skall verksamheten på kansliet vara i skick. Alla skall dra i samma riktning. Jag har haft förmånen att verka i ett sådant förbund, där vi tillsammans har gjort operativa beslut och avgöranden. Omröstningar har varit sällsynta. För mej har det varit värdefullt att jag har fått genomföra förbundets verksamhet i en positiv anda. Att kunna se mera möjligheter än problem har varit viktigt. Den här inställningen är ofta till hjälp både då det gäller kraft och uthållighet i intressebevakningen.


Meto är medlemmarnas intressebevakare. Vi sköter saker som berör både medlemmarnas utkomst och professionella framgång. För en medlem är intressebevakningen som hör till anställningsförhållandet och avtalsförhandlingarna de viktigaste sakerna, för en annan medlem är igen Metos verksamhet i kärnan av skogspolitiken och skogsbranschens verksamhetsförutsättningar det viktigaste. För en tredje medlem är kanske yrkeskårens samhörighet till exempel inom distriktsföreningarna det värdefullaste. Så skall det också vara! Genom åren har det blivit allt klarare för mej att Metos inflytande skulle vara mycket svagare totalt sett ifall vi skulle vara enbart en ensaksrörelse.        


I förhandlingssituationer har man nytta av en viss grad lugn och positiv inställning. För egen del har jag nu slutfört mina avtalsförhandlingar. Under min ordförandetid har jag inte sett uppgörelser som skulle ha slutat med golvningar av motparten. Inte heller har jag sett förhandlingsresultat, som skulle har uppnåtts enbart genom att sitta länge för just sakens skull. Avtalslösningarna uppnås alltid då den rätta tiden för uppgörelsen är inne. Det här kan hända på fem timmar eller först efter fem veckor, som vi sett exempel på också senaste vinter. 


Skogspolitik är på många sätt varit ett andningshål i ordförandeuppgifterna. Skogsexperterna är väldigt intresserade både av sina ansvarsfulla jobb och hela branschens verksamhetsmöjligheter. För mej har det varit otroligt fint att vara med i händelsernas centrum och påverka riktningen på vårt skogsbruk och hela vår sektor. Många gånger har det diskuterats om i vilken riktning vårt skogsbruk skall utvecklas i ministerier, riksdag och bland branschens aktörer. Besluten har i huvudsak varit de rätta, eftersom förutsättningarna för tillväxt inom skogssektorn har skapats. Ändå ser jag i framtiden att vi har stora utmaningar framför oss. Hur skall vi ge grund för skogarnas tillväxt i framtiden genom en effektivare plantskogsvård? Är vår nya skogslagstiftning i det långa loppet för liberal? Hur skall vi trygga hållbarheten då det gäller personalresurser i branschen, experter, skogsmaskinförare osv.   


En viss nivå av språkkunskaper har jag haft stor nytta av i olika situationer. Internationellt har det förutom svenska i nordiska sammanhang ofta krävts engelska. Åtta år som ordförande för skogsexperterna i Europa inom Union of European Foresters (UEF) skulle inte ha blivit verklighet utan engelska. En nyttig erfarenhet var också att innan ordförandeperioden fungera under många år som tolk till min företrädare på skogsexperternas nordiska möten i Nordic Foresters.   


Som ordförande har jag fått vara i frontlinjen för medlemmarna också internationellt. Förutom språkkunskaper har det då krävts också ett öppet sinne. Jag har ofta sett, att kunnande och skicklighet finns också på andra ställen än i Finland. Medlemskårens, organisationens och ibland också Finlands ståndpunkter har förts ut internationellt. Samtidigt har det också följt med mycket kunskap och nya saker i bagaget tillbaka hem till Finland. Isolationens väg är både nationellt och internationellt ett dåligt alternativ. Ett alternativ som inte är i enlighet med medlemskårens intressen.


Fastän ordförandeskapet ännu fortsätter en tid vill jag säga, att det känns som en stor förmån att ha kunnat verka för medlemmarnas, skogsexperternas och skogsbranschens bästa. Tack för ert förtroende.


En avkopplande sommar till er alla! 

 

Håkan Nystrand
ordförande
METO - Skogsbranschens Experter rf   

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  TES on työelämän sääntökirja

  08.03.2019 | Blogit

  Olipa sitten kyse jalkapallosta, golfista tai yksilöurheilulajista, ni...

  Yhteistyötä eri tasoilla

  06.03.2019 | Blogit

  Alkutalven teemana on ollut yhteistyö eri muodoissaan. LUVA – Luonnonv...

  Mediasota

  10.12.2018 | Blogit

  Tein tänään ensimmäisen radiohaastatteluni Meton puheenjohtajana ja ai...

  Huippuhelteet kurittivat

  22.10.2018 | Blogit

  Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Vaikka kulunut ja edellinen kesä ol...

  Onni

  09.10.2018 | Blogit

  Mistä on onni tehty? Veikko Räisäsen kirjassa ”Iloinen vuosikymmen”...