artikkelikuva

Etätyön mahdollisuuksia ja haasteita

07.06.2018

Työn tekemisen ajan ja paikan valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet tieto- ja viestintäteknologian kehittyessä. Tietokoneet, mobiililaitteet ja internet ovat työpaikoilla arkipäivää lähes kaikilla toimialoilla. Teknologian kehitys muuttaa jatkuvasti myös ympäristöä, jossa työntekijät toimivat. Monen kohdalla työ on ainakin osittain tietotyötä eikä enää aina samassa määrin sidottua aikaan, paikkaan ja paikallaoloon kuin ennen.

Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen, sopimukseen ja sääntöihin perustuvaa työn tekemistä muualla kuin työnantajan tiloissa. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihtelevaa.

Viestintäteknologian avulla voidaan tukea vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Verkkoympäristössä vuorovaikutuksen mallit sekä ajan ja paikan käsitteet muuttuvat. Tietojärjestelmät ja virtuaaliset työtilat ovat alustoja, joilla voidaan tukea ryhmien ja yksilöiden työtä.

Työ voidaan suorittaa sellaisessa ympäristössä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etätyötä tehdään tyypillisesti kotona, vapaa-ajan asunnolla, liikkuvana työnä matkoilla tai työnantajan kanssa sovitussa etätyöpisteessä.

Kaikki työ ei sovi tehtäväksi etätyönä. Perinteistä työpaikalla tehtävää työtä voi kuitenkin joustavasti yhdistellä etätyöhön kuten esimerkiksi viikoittainen etätyöpäivä kotona, projektityö tai työvaihe, hallinnolliset tehtävät sekä matka-ajan hyödyntäminen.

Etätyön määrä voi vaihdella tilanteen mukaan lyhytkestoisesta kokoaikaiseen ja satunnaisesta säännönmukaiseen. Olennaista on, että joustavuutta haetaan molempien osapuolten, sekä työnantajan että työntekijän ehdoilla.

EU-tasolla solmitussa etätyön puitesopimuksessa sekä useissa toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa käsitellään etätyön ehtoja ja sääntöjä.

 

Etätyön muotoja


Etätyö voi olla:
 

 • epäsäännöllistä
  • erikseen tapauskohtaisesti esimiehen kanssa sovittavaa
  • esimerkiksi työmatkan yhteydessä
  • tietyn työtehtävän suorittamista
 • säännöllistä
  • sovitun rytmin mukaan tehtävää
  • esimerkiksi tiettyinä viikonpäivinä tehtävää tai tietty määrä päiviä viikossa/kuukaudessa
  • kokoaikaista, jolloin työ on täysin tai pääosin etätyötä
 • liikkuvaa, jota tehdään
  • organisaation muissa toimipisteissä
  • kahviloissa, lentokentillä, hotelleissa, asiakkaiden tiloissa sekä muissa satunnaisissa paikoissa.
 • Vaikutusmahdollisuudet oman työn järjestelyihin
 • Työn imu, työhyvinvointi ja tuottavuus
 • Yksityiselämän tarpeiden huomioon ottaminen, henkilökohtainen vapaus

   

Etätyön mahdollisia hyötyjä ja haasteita

 

 • Vaikutusmahdollisuudet oman työn järjestelyihin
 • Työn imu, työhyvinvointi ja tuottavuus
 • Yksityiselämän tarpeiden huomioon ottaminen, henkilökohtainen vapaus
 • Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
 • Työskentelyrauha
 • Ajankäytön tehostuminen ja järkeistyminen vrt. työmatkat ja liikenneruuhkat
 • Työmatkatapaturmariskin vähentyminen
 • Tartuntatautien leviämisen väheneminen
 • Taloudelliset säästöt tilakustannuksissa
 • Polttoaineiden kulutuksen ja ympäristöhaittojen väheneminen

 

 • Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
 • Häiriöt ympäristössä
 • Johtaminen ja esimiestyö: riittämätön ohjaus, valvonta, tuki ja palaute
 • Työkuormituksen ja -ajanhallinnan ongelmat
 • Eristäytyminen, syrjäytyminen työyhteisöstä
 • Luottamuksen, yhteistyön ja osaamisen kehittymisen vaarantuminen
 • Yhteiseen ajankäyttöön liittyvät esim. läsnäoloa vaativista kokousajoista sopiminen
 • Sairaana työskentely
 • Varhaiseen tuen tarpeen tunnistamatta jääminen
 • Työyhteisön ristiriitojen peittely
 • Päihdeongelman tunnistamatta jääminen tai paheneminenn
  • Etätyöpolitiikan ja sääntöjen luominen, prosessien muovaaminen

 

https://ttk.fi/files/5485/etatyon-edellytykset-iso.png

 

Etätyö ja työhuonevähennys verotuksessa

 

Myös kotona etätyötä tekevä voi saada työhuonevähennyksen. Vähennyksen määrä riippuu kotona tehtyjen työpäivien määrästä. Jos etätyöpäivien lukumäärä verovuonna on enintään 50% työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksen määrä on 420 euroa. Jos etätyöpäivien määrä on yli 50% työpäivien kokonaismäärästä, vähennyksenmäärä on 840 euroa. Etätyön perusteella myönnettävän työhuonevähennyksen määrään ei vaikuta se, onko työnantaja järjestänyt työpaikalle työhuonetta.

 

Etätyö ja tapaturmat

 

Etätyön pitäisi olla joustavaa, mutta työtapaturmien korvattavuuden kannalta se on työpisteeseen sidotumpaa kuin työpaikalla tehtävä työ.

Työtapaturmalaki lähtee oletuksesta, että kotona liikuttaessa kyse on aina tauosta eikä tapaturma näin ollen kuulu turvan piiriin. Työntekijälle kotona sattunut haaveri saattaa tulla kalliiksi, jos omaa vakuutusta ei ole. Etätöissä työtapaturmalaki koskee käytännössä vain työntekijän ja läppärin tms. välistä kehää.

Pari esimerkkiä: Jos olen työpaikalla ja törmään vessan oveen, työnantajan tapaturmavakuutus korvaa vahinkoni. Samoin vahinko korvataan, jos työpaikan keittiössä kaadan kuumaa kahvia päälleni. Tilanne muuttuu, kun teen etäpäivän kotona: Vessareissu onkin tauko, samoin kuin kahvinjuonti, enkä ollut silloin tekemässä palkkatyötä. Eli ennen etätöistä sopimista työnantajan kanssa on syytä varmistaa oma sekä työnantajan vakuutusturva.

 

Mistä tietoa etätyöstä?

 

Työehtosopimus sisältää usein etätyön raamit ja työpaikan etätyön ohjesäännöstä löytyy tarkempia käytännön ohjeita. Etätöiden suhteen korostuu niistä etukäteen sopiminen työnantajan kanssa.

 

Lisätietoa etätyöstä: Työturvallisuuskeskus, https://ttk.fi

 

Teksti: Erkki Eteläaho

Kuva: Tiina Eklund

 

Neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho työskentelee METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:ssä ja neuvoo Meton jäseniä työsuhdeasioissa. Myös Agrologien Liiton jäsenistä suuri osa saa työsuhdeneuvonnan Metosta. Yhteystiedot: erkki.etelaaho@luva.fi, p. 0400 636 261

Suosituimmat

  Menevä Metsätyyppi

  04.02.2019 | Ihmiset

  Jos Tuija Rantalainen olisi aikoinaan lähtenyt aikomalleen uralle, oli...

  Metsäasiantuntijoiden uusi puheenjohtaja

  20.12.2018 | Ihmiset

  METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n edustajisto valitsi Stefan Borgman...

  Luomupossu tekee kauppansa

  09.10.2018 | Maatalous

  Kuuma kesäpäivä ei haittaa ulkotarhassa tonkivia porsaita. Seinän vier...

Muut

  Minä, Me ja Muutos

  06.03.2019 | Työelämä

  Suomen Metsäkeskuksen toiminnassa on totisesti tapahtunut suuria muuto...

  Kädenvääntö irtisanomisen helpottamisesta

  30.01.2019 | Työelämä

  Suomen hallituksen kevään kehysriihi toi yllättävän päätöksen: yksilöp...

  Työkaluja asiantuntijatyön johtamiseen

  11.06.2018 | Työelämä

  Tietotyöläisestä puhuttaessa tarkoitetaan asiantuntijaa, joka tekee ty...

  Työuupumus - työn johtamisen uusi haaste ja laadun mittari

  08.06.2018 | Työelämä

  Suomalainen työmoraali on vielä sen verran korkea ja kova, että apua h...

  Etätyön mahdollisuuksia ja haasteita

  07.06.2018 | Työelämä

  Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen, sopimukseen ja sä...